Om klubben » Vedtægter
 
 
Love for
Rideklubben RIDO
2019

 
 

§ 1.
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved oplæring navnlig af ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje, kendskabet til den ædle hest samt afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art.
Rideklubbens navn er:       Rideklubben RIDO (Rideklubben for Drigstrup og Omegn)
Klubbens hjemsted er:       Kerteminde Kommune.
 

§ 2.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 

§ 3.
I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Unge kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer under 14 år har ingen stemmeret, se dog § 5, og er ikke valgbare til bestyrelsen.
 
 
Interesserede kan blive private sponsorer. Private sponsorer kan ikke ride på klubbens arealer.
 
Prøvemedlemsskab kan tegnes af ryttere som ikke har egen hest. Med dette medlemskab kan der startes stævner i Rideklubben RIDO. Man kan deltage i arrangementer som f. eks. ridelejr fastelavns- og pinsetur. Ridebaner og ridehal må ikke benyttes på andre tidspunkter med dette medlemskab. Dette medlemskab giver ikke adgang til at starte stævner i andre klubber end Rideklubben RIDO. Et prøvemedlemsskab kan kun tegnes for et år.
 
Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted når kontingent er betalt (se § 8).
Foreningens drift finansieres ved kontingent og tilskud fra kommunen.
 
 
§ 4.
Årskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Er kontingentet ikke betalt senest den 15. oktober, sendes en rykker med et af bestyrelsen fastsat gebyr (for året 2000: kr.50,-). Er kontingent samt rykkergebyr ikke indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen af rykkeren, slettes vedkommende som medlem af klubben og kan kun optages på ny mod betaling af hele det skyldige beløb.
 
Bestyrelsesmedlemmer betaler kontingent som private sponsorer.
 
Bopælsændring skal meddeles klubbens kasserer.
 
Med muligheden for udvidelse af ridehus ønskes at indføre ridehuskort.
Det er bestyrelsens opgave at varetage klubbens økonomi.
For at kunne betale denne meromkostning, er det derfor et ønske at lave bruger betaling på ridehuset, således at der bliver lavet et ridehus kort som kommer til at træde i kraft ved næste vintersæson eller når ridehuset står klar efter udvidelsen hvis det er efter vintersæsonens start.
ridehus kort kan erhverves på følgende termer: (2019)
Månedskort   kr. 200,-
10 turskort    kr. 300,-
Årskort         kr. 1.600,-
Ridehuskort følger kalender året. Eks. 01.01.2020 – 31.12.2020
Hvis man kommer inde i året eks. 01.04.2020. kan man få modregnet 3 måneder i årskortet og få det for 1.200,- Der kan kun være tale om nedsættelse af beløb på årskort ved de første 3 måneders fravær.
Resten af året koster det 1.200 også selvom man kommer den 01.06.2020. dvs. hvis man ønsker årskort efter den 01.04. får man ikke yderligere rabat.
 

§ 5.
Til klubbens bestyrelse vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter. Formanden vælges på generalforsamlingen. Næstformand, kasserer, sekretær og formændene for stævne- og sportsudvalg og baneudvalg konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 
Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen følgende udvalg på hver yderligere 2 medlemmer:
 1. Stævne- sportsudvalg og aktivitetsudvalg
 2. Baneudvalg
 3. Cafeteriaudvalg.

Indstillingen til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra og af de enkelte medlemmer, der tilhører det pågældende interesseområde.
 
Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.
 
Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. I ulige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Revisorer vælges ligeledes for 2 år – der afgår 1 hvert år. Udvalgsmedlemmer og suppleanter vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. 
 

§ 6.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, se dog § 12. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For en gyldig bestyrelsesbeslutning må mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne være til stede og deltage i afstemningen.
 
Næstformanden træder i formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
 

§ 7.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af de generalforsamlings-beslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens § 9.
 
Foreningen tegnes af formanden og kasserer.
 

§ 8.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen. Enhver generalforsamling skal indvarsles på RIDO’s hjemmeside, mindst 8 dage forud for dens afholdelse.
 
Stemmeret har aktive medlemmer over 14 år, der har betalt kontingent, og som har været medlemmer i klubben i mindst 3 måneder.
 
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af den øvrige bestyrelse.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg til udvalgsposter.
 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
   
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 9 og § 12. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
 
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
  

§ 9.
Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 
Klubåret går fra 1. oktober til 30. september.
 
Regnskabsåret afsluttes den 31. december, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter at regnskabet er revideret af 2 valgte revisorer.
 
 
§ 10.
Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem fra deltagelse i klubarrangementer, når dettes optræden – i eller uden for klubben – er eller har været af en sådan art, at klubbens værdighed eller trivsel ville lide skade, hvis udelukkelsen ikke fandt sted.
 
For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for udelukkelsen. Afgørelsen skal forelægges til godkendelse ved førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion af medlemmer kan kun foregå på generalforsamlingen (se dog § 9).
 
 
§ 11.
På alle klubbens arealer gælder følgende:
 • Alle rider med sikkerheds godkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 • Kend klubbens regler for ridning på bane
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning/opsyn
 • Der må aldrig springes alene
   
   
  Hvis disse sikkerheds regler ikke overholdes kan det i yderste konsekvens medføre eksklusion af rideklubben.
   
   
§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsorden. I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
 
 
§ 13.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
 
Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
 
Generalforsamlingen tager stilling til, hvilket formål klubbens eventuelle midler skal tilfalde. Evt. overskud skal anvendes til almennyttige formål i Kerteminde Kommune.
 
 
……………………………………
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 1976.
Revideret på generalforsamlingen den 24. marts 1986.
Revideret på generalforsamlingen den 16. marts 1994.
Revideret på generalforsamlingen den 10. februar 2000.
Revideret på generalforsamlingen den 19. marts 2003.
Revideret på generalforsamlingen den 19. marts 2013.
Revideret på generalforsamlingen den 26. marts 2014.
Revideret på generalforsamlingen den 14. marts 2016.
Revideret på generalforsamlingen den 25. marts 2019.
 

 
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)