Om klubben » 2019 referater
Referat af generalforsamling - Rideklubben RIDO
 
Klubhuset i Drigstrup, mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kiki Petersen Og valg af stemmetællere: Marlene Schmidt
2. Bestyrelsens beretning. Godkendt
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag om indførelse af facilitetskort til ridehus og banen udenfor ridehuset.
 
Forslag til tilføjelse i RIDO’ vedtægter.
Med muligheden for udvidelse af ridehus ønskes at indføre facilitetskort.
Det er bestyrelsens opgave at varetage klubbens økonomi.
For at kunne betale denne meromkostning, er det derfor et ønske at lave bruger betaling på ridehuset og banen udenfor ridehuset, således at der bliver lavet et facilitetskort som kommer til at træde i kraft ved næste vintersæson eller når ridehuset står klar efter udvidelsen hvis det er efter vintersæsonens start.
Facilitetskort kan erhverves på følgende termer:
Månedskort   kr. 200,-
10 turskort    kr. 300,-
Årskort         kr. 1.600,-
Facilitetskort følger kalender året. Eks. 01.01.2020 – 31.12.2020
Hvis man kommer inde i året eks. 01.04.2020. kan man få modregnet 3 måneder i årskortet og få det for 1.200,- Der kan kun være tale om nedsættelse af beløb på årskort ved de første 3 måneders fravær.
Resten af året koster det 1.200 også selvom man kommer den 01.06.2020. dvs. hvis man ønsker årskort efter den 01.04. får man ikke yderligere rabat.
 
Forslaget blev vedtaget.
 
5. Valg af formand.   Mette Frandsen
   
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
                                Jeanette Skov
                                Emma Lauridsen
 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
                                1. Suppleant  Sarah Blindbæk         
                                2. Suppleant  Thea Bech
   
8. Valg af udvalgs poster
    Sports, stævne og aktivitets udvalg:           Baneudvalg:
   
                                Sofie Klokker                   Camilla Ladegaard Svendsen
                                Viktoria Høgh                   Jeanette Skov             
                                Thea Bech                        Ann Faldt Timmermann
                                Sarah Blindbæk
   
    Cafeteriaudvalg                                                                              
                                Pernille Sunke
                                Anne-Marie Sahl Sørensen                                 
                               
9. Valg af revisor
                               Henriette Bertelsen
     Valg af revisorsuppleant:

                                Susi W. Hansen

     
10. Eventuelt      
     Uddeling af Flidspræmie : Viktoria Haumann Høgh – Frydenlysts Fafner
 
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)